Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület

által a termékbérlet körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

 

Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

 

 1. Jelen blankettaszerződés a Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület, valamint az általa Magyarország területén bérbeadott mosható pelenka csomagokat tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően bérbe vevő jogalany közötti bérleti jogviszony általános feltételeit rendezi.

 2. Az ÁSZF 2019. február 1. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött bérleti jogügyletekre alkalmazható.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

 

 1. Egyedi bérleti szerződés a Bérbeadó és a Bérlő között a termékbérlet véglegesítése következtében, a bérbeadói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 2. Bérbeadó a Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület (székhely: 8097 Nadap, Haladás út 58., nyilvántartási szám: 01-02-0010885, adószám: 18250767-2-07, vezető tisztségviselő: Lászlóné Csobay Krisztina ügyvezető, vállalkozást nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék, tárhelyszolgáltató neve: C6 Média Kft. , címe: 1181 Bp., Csontváry Kosztka Tivadar u. 9/17., elérhetősége: www.deepsky.hu)

 3. Zöldövezet honlap a Bérbeadó részéről üzemeltetett, a www.zoldovezet.info domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal).

 4. Szerződő Felek a Bérbeadó és az egyedi bérleti szerződést Bérlőként megkötő jogalany együttes megnevezése.

 5. Szolgáltatás a Bérbeadó weboldalán aktuálisan megrendelhető termék időleges használatának átengedése a Bérlő javára, a bérleti díj maradéktalan teljesítése és a termék átvétele ellenében.

 6. Termék a Bérbeadó részéről bérbeadott, a Zöldövezet honlapon bérleti ajánlattételre felhívással közölt árucikk.

 7. Bérleti díj a megkötésre került Egyedi bérleti szerződés alapján Bérbeadó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke.

 8. Bérlő minden olyan természetes személy, aki a Bérbeadó termékét a Zöldövezet honlap igénybevételével online bérbe veszi.

 9. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

 1. Kisegítő szabályok

 

 1. Az ÁSZF és az Egyedi bérleti szerződés eltérő rendelkezése hiányában, a Bérbeadó és Bérlő közötti bérleti jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

 2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) a Bérbeadó székhelyére, illetve a Bérlőnek a bérlet során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

 3. A Bérlő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi bérleti szerződés létrejöttét követően, az adott bérlethez kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Bérlő tartozik helytállni. A Bérbeadót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a 2.2. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

 4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Bérlővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő, Magyarországon 5. (ötödik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a 3.2, 3.3 pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. A Bérbeadó a Bérlő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

 5. A Bérlő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja a Bérbeadót, ha valamely általa a Bérbeadótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

 6. A Bérbeadó jogosult a visszaélésszerű bérlői magatartás (akár a bérléssel, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsítása esetén az adott Bérlő irányában a további szolgáltatás nyújtását megtagadni. Ebből eredően Bérbeadót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Bérlő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Bérbeadó kizárólagos jogkörébe tartozik.

 7. Az egyedi bérleti megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 8. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi bérleti megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is - megindítandó polgári peres eljárásban a Székesfehérvári Járásbíróság és a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség), azzal, hogy a Bérlő, mint fogyasztó a Bérbeadóval szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is érvényesítheti.

 

 

 

Az egyedi bérleti szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

  

 1. Bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles.

 2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett a felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

 3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Erre a kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlő elállás helyett a szerződést felmondhatja.

 4. A Bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.

 5. A Bérlő a Bérbeadó szolgáltatásaihoz a Zöldövezet honlapon keresztül fér hozzá, vagyis a Bérlő a Zöldövezet honlapon egy kérdőív kitöltésével választhatja ki az általa bérbe venni kívánt terméket. A Bérlő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely bérbeadói szolgáltatást, amennyiben a kérdőív kitöltését teljeskörűen végrehajtja és ezzel egyidejűleg a vonatkozó adatvédelmi tájékoztató előzetes megismerését követően kifejezett és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bérbeadó a bérlői személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

 6. A Zöldövezet honlap jelöli meg azokat a termékeket, amelyet aktuálisan a Bérbeadó bérbeadásra kínál.

 7. A Felek között bérleti szerződés kizárólag abban az esetben jön létre, ha a Bérlő a szerződéskötési folyamat során valós és pontos magyarországi szállítási címet jelöl meg, tekintettel arra, hogy Bérbeadó kizárólag Magyarország területén nyújtja szolgáltatását. Abban az esetben ha a Bérlő által a szerződéskötési folyamat során megadott szállítási cím a jelen pontban írtaknak nem felel meg, a Bérbeadó a részére átutalt bérleti díjat és óvadékot Bérlő részére visszautalja mivel közöttük a szerződés érvényesen nem jött létre.

 8. A Bérlő jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a bérlet tárgyát képező termékek, a rendelkezésre álló készletek korlátozottságára tekintettel, nem minden esetben érhetőek el azonnal. Erre való tekintettel, amennyiben a Bérbeadó a terméket a 6.1. pontban rögzített határidőben készlethiány okán nem tudja megküldeni, erről és a várható kiszállítási időről e-mail útján tájékoztatja a Bérlőt. Az e-mailben megjelölt várható szállítási idő ismeretében a Bérlő a termék átvételéig jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben Bérbeadó a részére megfizetett bérleti díjat teljes egészében visszafizeti a Bérlő részére. A jelen pontban foglalt szabályok nem érintik a Bérlő jogszabályon alapuló elállási jogát, valamint a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban Bérbeadó kártérítési felelősségét kizárja.

 9. A Bérlő – az adatellenőrzést követően – a bérlést ténylegesen a ‘Ellenőrzés és küldés’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az bérlethez kapcsolódó informatikai adathalmaz Bérbeadó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 10. A Bérbeadó és a Bérlő között az Egyedi bérleti szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre, ami a Bérlő oldalán bérleti díjfizetési és termékátvételi kötelezettséget keletkeztet.

 11. A Bérbeadó a sikeres bérlést a kérdőívben megadott bérlői e-mail címre is visszaigazolja.

 12. Ha a bérlő a dolgot jogosulatlanul alakította át, a bérbeadó felhívására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

 13. A bérelt dolgot a bérlő albérletbe vagy harmadik személy használatába nem adhatja.

 14. Ha a bérlő a dolgot albérletbe vagy más személy használatába adja, azokért a károkért is felel, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

 15. Bérbeadó a terméket és az ahhoz tartozó kiegészítőt mosott és fertőtlenített állapotban küldi meg a Bérlő részére. Bérbeadó a termék mellé „Használati és kezelési útmutatót” csatol.

 16. A Bérlő köteles a termékhez mellékelt „Használati és kezelési útmutató” rendelkezéseit teljes mértékben betartani és a terméket az útmutatóban leírtak szerint kezelni és használni. A rendelkezések be nem tartásából eredő teljes kár megtérítésére a Bérlő köteles.

 17. A bérleti jogviszony a bérbeadó és a bérlő között határozott időre, 21 napos időtartamra jön létre. A bérleti jogviszony kezdő napja az a nap, amelyen a bérlő a terméket átvette. A szerződő felek a bérleti szerződés rendes felmondással való megszüntetésének jogát kizárják, tekintettel a határozott bérleti időtartamra.

 18. A felek kifejezetten eltérnek a Ptk. 6:338.§ (1) bekezdésében foglalt szabálytól. Erre való tekintettel a határozott időre kötött egyedi bérleti szerződés abban az esetben sem alakul át határozatlan időtartamúvá, amennyiben a határozott időtartam után eltelte után a bérlő a terméket tovább használja és ez ellen a Bérbeadó külön nyilatkozatban nem tiltakozik.

 19. Bérlő a határozott idő utolsó napját követő napon köteles a terméket tiszta, száraz, mosott állapotban postára adni és visszaküldeni a Bérbeadó részére. 

 20. Bérlő köteles a termék Bérbeadó részére történő visszaküldésével kapcsolatos postaköltség viselésére.

 21. A Bérlő jogosult a terméket a határidő lejárta előtt sértetlen és tiszta állapotban visszaküldeni a Bérbeadó részére, azonban ebben az esetben a Bérlő a bérleti díj részleges visszatérítésére nem lesz jogosult. A jelen pontban rögzített esetben Bérlőnek a teljes bérleti díjat kell megfizetnie a Bérbeadó részére.

 

A bérleti díj és a kaució összege és fizetésének módja

 

 1. A Bérbeadó a bérleti díj minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a bérleti díjról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Bérlő által a termékbérlet folyamán megadott számlázási adatok alapján.

 2. A bérleti díj és a kaució fizetése előreutalással, vagy bankkártyás kifizetéssel történhet.

 3. A bérlet díja: a Zöldövezet honlapon feltüntetett díj.

 4. A kaució összege: a Zöldövezet honlapon feltüntetett díj. 

 5. A kaució összege a Bérlőnek az egyedi bérleti szerződésből fakadó kötelezettségei biztosítékául szolgál, azaz Bérbeadó a kaució összeget a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett a Bérlővel szemben fennálló követeléseinek (így pl. a bérbeadott termék megrongálódásával, eltűnésével, elvesztésével kapcsolatos igények, kötbér igények, a szennyezett állapotban visszaérkezett termékek tisztítási költségei stb.) kielégítésére használhatja fel. A Bérbeadó igényt tart a jelen bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a Bérlővel szemben fennálló, de a kaució összegét meghaladó követeléseinek Bérlő általi kielégítésére is.

 6. a. A bérleti díjat és a kauciót a Bérbeadó számlaszámára történő átutalással kell teljesíteni az alábbi adatok szerint: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  6. b A bérleti díjat és a kauciót a Bérbeadó számlaszámára történő átutalással kell teljesíteni az alábbi adatok szerint:

 

Kedvezményezett neve: Zöldövezet Egyesület

Kedvezményezett számlaszáma: 16200151-18534317

Számlavezető bank neve: MagNet Bank Zrt.

7. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát a Bérbeadónak nem áll módjában befolyásolni, ennélfogva a Bérbeadót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

8. A Bérlőnek a teljes kaució visszajár, ha a bérelt terméket sértetlen állapotban, tisztán és határidőre a Bérbeadónak visszaküldte.

9. Bérbeadó az óvadék visszajáró részét a sértetlen és tiszta állapotú termék átvételét követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszautalni a Bérlő részére.

10. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a késedelmesen visszaküldött termék után késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér összege a bérleti idő lejárta utáni naptól kezdve naponta 1000,- Ft. A késedelmi kötbér, elsődlegesen az óvadékból kerül levonásra. Amennyiben az óvadék összege a késedelem mértéke miatt nem nyújt elegendő fedezetet a késedelmi kötbér összegére, a késedelmi kötbér óvadékot meghaladó részét a Bérlő köteles megfizetni Bérbeadó részére. A késedelmi kötbér a késedelem napján esedékes. A késedelemből eredő igényei érvényesítése érdekében a Bérbeadó a szükséges jogi lépéseket megteszi és megítélése szerint szükség esetén jogai védelme érdekében rendőrségi feljelentést tesz.

 

A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

 

 1. A Bérbeadó az azt követő 5 (öt) munkanapon adja postára a terméket a Bérlő részére, hogy a hiánytalanul átutalt bérleti díj és óvadék a Bérbeadó fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került, kivéve a jelen szerződés 4.7. pontjában rögzített esetet.

 2. A termék megküldése MPL Postacsomag szolgáltatás útján történik.

 3. Amennyiben a termék kézbesítése a Bérlő érdekkörében felmerülő okból (pl. a bérlet folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Bérlő terhére esnek, és a Bérbeadó ezekért sem a Bérlő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

 4. Ha a Bérlő részére megküldött termék átvételére nem kerül sor és ezért a megküldött termék visszaérkezik a Bérbeadóhoz, azt felek úgy tekintik, hogy a Bérlő nem tett eleget a termékátvételi kötelezettségének, amelynek eredményeként a termék visszaérkezésekor a az egyedi bérleti szerződés a létrejöttének napjára visszamenő hatállyal megszűnik. Bérbeadó ebben az esetben 5 (öt) munkanapon belül visszautalja Bérlő részére a bérleti díjnak és az óvadéknak a Bérbeadó oldalán felmerült posta és átutalási költségekkel csökkentett összegét.

 5. A Bérlő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Bérbeadó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

 6. A Bérlő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Bérbeadó felé jelezni. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) viselésére a Bérlő köteles.

 7. A termék tekintetében a kárveszély akkor száll át a Bérbeadóról a Bérlőre, amikor a Bérlő birtokba veszi a terméket.

 8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg a bérbeadói szolgáltatással összefüggésben a Bérlőnek panasza merül fel, úgy azt a Zöldövezet honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg a Bérbeadó székhelyére is megküldheti. A Bérbeadó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és értesíti a Bérlőt a vizsgálat eredményéről. Bérbeadó szóbeli panasz esetén az arról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott érdemi választ írásban közli és küldi meg Bérlőnek.  A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz) vagy a bírósághoz fordulhat. 

A lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségét itt találja: 

 https://jarasinfo.gov.hu/

 1. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Bérlő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik. Bérbeadót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével Bérbeadó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. 

Az eljárásra a Bérlő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Bérlő belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a bérleti jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Amennyiben Bérbeadó székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Bérbeadó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Fejér Megyei Békéltető Testület címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: +36 22 510-310. Levelezési címe: Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Weboldala a http://www.bekeltetesfejer.hu/ internetes címen érhető el.

Ha nem elégedett a panaszkezelési folyamattal vagy annak eredményével, nyújtson be panaszt az Európai Bizottság online vitarendezési platformján.

 

PANASZ BENYÚJTÁSA AZ ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORMON az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ezzel a hivatkozással nyissa meg a vitarendezési platformot. 

Töltse ki az űrlapot.

A kereskedő adatainak megadásakor adja meg az elnokseg@zoldovezet.info címet.

Küldje be a panaszt.

 

Az ÁSZF módosítása, az egyedi bérleti szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

 

 1. A Bérbeadót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga, azzal, hogy a módosított tartalmú ÁSZF a módosítás hatályba lépését követően megkötött egyedi bérleti szerződésekre alkalmazandó.

 2. A Bérbeadó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Zöldövezet honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a leendő szerződéses partnereit.

 3. A Szerződő Felek az egyedi bérleti jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

 4. Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a megrendelését olyan módon véglegesíti, hogy a megrendelésben jelölve van, hogy a Bérlő kéri a Bérbeadót, hogy a szolgáltatás teljesítését már a szerződéskötést követő 14 napon belül kezdje meg, azt Felek úgy tekintik, hogy Bérlő a 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 19.§-ában meghatározott kifejezett nyilatkozatot közölt. 

 5. Amennyiben Bérlő a 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 19.§-ában meghatározott kifejezett nyilatkozatot közölt a Bérbeadóval a megrendelés leadása során, akkor a Bérlőt az Egyedi bérleti szerződés megkötésének napjától számított (14) tizennégy napon belül megilleti az indokolás nélküli felmondás joga.

 6. Amennyiben Bérlő nem közölt a 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 19.§-ában meghatározott kifejezett nyilatkozatot a Bérbeadóval a megrendelés leadása során, akkor a Bérlőt az Egyedi bérleti szerződés megkötésének napjától számított (14) tizennégy napon belül megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

 7. A Bérlő az elállás vagy a felmondás jogát Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) számú Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 8. Ha a Bérlő a teljesítés megkezdését követően a 7.4. pont szerint esetben a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a 7.5. pont szerint felmondja az Egyedi bérleti szerződést, köteles a felmondás Bérbeadóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Bérbeadó számára megfizetni.

 9. Ha a Bérlő a 7.6. pontban rögzítetteknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Bérbeadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Bérlő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 10. A 7.5. pont szerinti felmondás vagy a 7.6. pont szerinti elállás esetén a Bérbeadó a Bérlőnek visszajáró összeget a Bérlő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 

 11. Ha a Bérlő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Bérbeadó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 12. Ha a Bérlő a 7.5. pontnak megfelelően felmondja a szerződést, vagy a 7.6. pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a felmondás, illetve az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Bérbeadónak vagy a Bérbeadó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Bérlő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 13. A Bérlő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

Budapest, 2019. február 1.