Adatkezelési Tájékoztató

 

A Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület (nyilvántartási száma: 01-02-0010885, székhelye: 8097 Nadap, Haladás út 58., a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet] alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a http://www.zoldovezet.info/ weboldalon üzemeltetett termékbérlet kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület

Adatkezelő székhelye: 8097 Nadap, Haladás út 58.

Adatkezelő telefonszáma: 06-20-344-4750

Adatkezelő e-mail címe: elnokseg@zoldovezet.info

Weboldal: http://www.zoldovezet.info/

 

Személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatokat a http://www.zoldovezet.info/ weboldal kínálatában szereplő termékek bérbeadása és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

 

Személyes adatok kezelésének jogalapja

  • a weboldalon található kínálatban szereplő termékekre vonatkozó egyedi bérleti szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím, személyi igazolvány szám] – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges
     
  • marketing tevékenységhez (hírlevél küldés) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, email cím, hírlevél megerősítés, hírlevél leiratkozás] - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul

 

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

  1. weboldal kínálatában található termékekre vonatkozó egyedi bérleti szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
  2. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során az adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

 

Sütik alkalmazása

A weboldal használata közben, az az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngészőben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy az érintett a kifejezetten neki tetsző ajánlatokkal találkozzon a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütik bármikor törölhetők a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

 

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

  • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) – csomagszállítás;

 

Adatbiztonság

Az érintett személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez.

 

Az érintett jogai

 

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti, hogy a hiányos személyes adatait az adatkezelő kiegészítse.

 

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte, vagy ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését; vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. Ennek feltétele, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapuljon és automatizált módon történjen.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatai kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel az adatkezelő megsértette a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat. Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Az adatkezelővel szemben indított perben főszabály szerint a Székesfehérvári Törvényszék illetékes.

 

Személyes adatok forrása

Személyes adatait az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére a weboldalon történt termékbérlet során.

 

Feltöltött fileok
Attachment Size
Adatkezelési Tájékoztató28.21 KB 28.21 KB